رفتن به محتوای اصلی
x

واحد ها

خدمات پرستاری خدمات پشتیبانی  حراست امور مالی و حسابداری
فناوری اطلاعات  منابع انسانی تجهیزات پزشکی روابط عمومی 
اطلاعات سلامت بهبود کیفیت  تدارکات تغذیه  
دبیرخانه انتظامات  تصویربرداری  آزمایشگاه 
بخش های درمانی آموزش  خدمات داروخانه  
حسابداری ترخیص  مددکاری  مخابرات   انبارها 
تاسیسات