رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی و حسابداری

 نام و نام خانوادگی:  آقای مجتبی وفاپور وفاپور
 میزان تحصیلات: کارشناس ارشد
 آدرس پست الکترونیکی:  
مسیر ارتباطی:

ساختمان شماره یک ، طبقه دوم ، واحد امورمالی

تلفن: 32330091_ داخلی 2385