previous pauseresume next

بازدید تیم ایمنی بیمار از بخشICU جراحی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، بازدید تیم ایمنی بیمار از بخشICU  جراحی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی باحضور ریاست و مدیریت محترم مرکز و تیم مدیریت به همراه مدیر خدمات پرستاری، رابط تیم ایمنی بیمار، مسئول واحد کنترل عفونت و مسئول روابط عمومی انجام گرفت؛ و پیشنهادات و انتقادات مسئول و پرسنل این بخش به کمیته های مربوطه برای رسیدگی ارجاع داده شد.

آخرین روزهای باقیمانده به آغاز بهره برداری از طرح توسعه اورژانس

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، به خواست پروردگارمتعال و همت و پشتکار شبانه روزي مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مسئولين مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، پروژه بزرگ ساخت و تجهيز ساختمان طرح توسعه اورژانس این مرکز به ايستگاه آخر نزديک و آماده بهره برداري نهايي ميشود.

بازدید تیم ایمنی بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، بازدید تیم ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی باحضور ریاست و مدیریت محترم مرکز و تیم مدیریت، به اتفاق معاون محترم آموزشی بیمارستان و به همراه مدیر خدمات پرستاری، رابط تیم ایمنی بیمار، مسئول واحد کنترل عفونت و مسئول روابط عمومی انجام گرفت.

سمینار آموزشی عوارض ناخواسته داروها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله کاشانی،سمینار آموزشی عوارض ناخواسته داروها((ADRباهمکاری معاونت محترم غذاودارو دراین مرکزو با امتیاز آموزش مداوم برای گروه پرستاری برگزار گردید.

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه جلسه ای با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر شیروان رستگار با عنوان کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای برگزار گردید.در این جلسه دبیر کمیته جناب آقای دکتر حسین سلیمانی گزارشی از جلسه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ارائه و راه حلهای اصلاحی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی پیشنهاد و بررسی گردید.

مراسم تقدیر از کارگر فداکار و نمونه

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت الله کاشانی،مراسمی با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان آقایان دکتر شیروان رستگار و دکتر حسین سلیمانی به جهت تقدیر از کارگر نمونه و فداکار و تشکر وقدردانی از زحمات مسئولین و پرسنل خدوم واحدهای تأسیسات، آزمایشگاه، خدمات و حراست در سالن جلسات حوزه ریاست انجام گرفت.

برگزاری دوره آموزشی رعایت حقوق گیرنده خدمت و منشور حقوق بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی  درمانی آیت اله کاشانی، یک دوره کلاسهای آموزشی مربوط به پرستاران محترم مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی با موضوع رعایت حقوق گیرنده خدمت و منشور حقوق بیمار، درسالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

آغاز اعتباربخشی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی آیت اله کاشانی

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی آیت اله کاشانی، اعتباربخشی مرکز با حضور بازرسین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر رستگار و مدیریت مرکز جناب آقای دکتر سلیمانی به همراه کلیه مدیران و مسئولین واحدها و بخش های مختلف بیمارستان، آغاز شد.

اولین جلسه طرح پیشنهادات در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی آیت الله کاشانی

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی آیت الله کاشانی، جلسه ای با موضوع طرح پیشنهادات، با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر شیروان رستگار و کلیه پرسنل بیمارستان در سالن اجتماعات برگزار گردید، که در این جلسه کارکنان پیشنهادات خود را بصورت شفاهی و کتبی ارائه نمودند.

مصاحبه با داوطلبین معرفی شده از دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی آیت الله کاشانی، مصاحبه با داوطلبین معرفی شده از دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی آیت الله کاشانی با حضور تیم مدیریت بیمارستان و نمایندگان مربوطه دانشگاه همچون مدیریت توسعه و منابع انسانی ، حراست وگزینش در این مرکز از داوطلبین فوق الذکر برای گزینش مطلوبترین آنان مصاحبه هایی بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی RSS