رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مجتبی رحیمی دکتر مجتبی رحیمی
 میزان تحصیلات:  دکتری تخصصی (بیهوشی و مراقبتهای ویژه)
 آدرس پست الکترونیکی:  
 سوابق اجرایی: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرح برخی از وظایف رییس بیمارستان

  ۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی، درمانی، آموزشی و اداری مرکز

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضای اسناد مالی پس از رسيدگی 

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی، آموزشی و تحقيقاتی مرکز 

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امور خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی 

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقام های دانشگاه در مورد امور درمانی، آموزشی، تحقيقاتی و تأمين نيازمندی های مرکز

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی به منظور ارائه خدمات بهتر به بيماران 

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها 

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی به منظور تأمين نيازمندي های بیمارستان

  ۹. رهبری جلسات و کميته هایی از قبیل: مدیریت و رهبری- کمیته بحران- پرستاری- اطلاعات سلامت- آموزشی- اعتباربخشی و ارتقای کيفيت و غيره تشکيل می شود 

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران

  ۱۱. ارایه آمار و گزارشهای مداوم به رییس دانشگاه 

  ۱۲. نظارت، کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها