رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مجتبی رحیمی دکتر مجتبی رحیمی
 میزان تحصیلات:  دکتری تخصصی (بیهوشی و مراقبتهای ویژه)
 آدرس پست الکترونیکی:  
 سوابق اجرایی: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرح برخی از وظایف رئیس بیمارستان

  ۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امور خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی .

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

  ۹. حضور و سرپرستی جلسات و کميته هایی از قبیل:مدیریت و رهبری- کمیته بحران- پرستاری- اطلاعات سلامت- آموزشی- اعتباربخشی و ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

  ۱۱. ارائه آمار و گزارشات مداوم به رئیس دانشگاه .

  ۱۲. نظارت، کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .