رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

 نام و نام خانوادگی:  آقای رضا کریمی رضا کریمی
 میزان تحصیلات:  کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی
 آدرس پست الکترونیکی:  
 سوابق اجرایی: مدیریت بیمارستان شهدای لنجان- مدیریت بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد- مدیر نمونه جشنواره کشوری شهید رجایی در سال 92

شرح برخی از وظایف مدیر بیمارستان

1. مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح زیر نظر رییس بیمارستان و با هماهنگی مدیر خدمات پرستاری در بخشهاي مختلف بيمارستان
3. هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
4.هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي
5. شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره .
6.كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و سیاست های كلي از رئيس بيمارستان و نظارت بر حسن اجرای آنها
7. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
8.تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
9. نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
10. ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
11. تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
12.ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
13. نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي