رفتن به محتوای اصلی
x

فرایند ارزیابی اعتباربخشی مرکز کاشانی سال 1401

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی آیت اله کاشانی، کارشناسان ارزیابی واحد اعتباربخشی بیمارستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی دو روز 29 و 30 خرداد ماه 1401 بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان را مورد ارزیابی قرار دادند.

بنابراین گزارش، کارشناسان محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان طی مدت زمان 2 روز ضمن بازدید از بخشهای مختلف اداری، درمانی و پشتیبانی در مورد مسائل مطرح شده و سنجه های اعتباربخشی بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان با مسئولین محترم مرکز تبادل نظر نموده و مرکز کاشانی را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دادند.