رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین جلسه اعضاء خیریه حضرت ابوطالب، فروردین 1401

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی اصفهان، اولین جلسه اعضاء محترم خیریه ابوطالب بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان در سالن جلسات حوزه ریاست و با رویکرد پیش برنامه انتخابات اعضاء هیئت مدیره و دیگر اعضاء خیریه، برگزار شد.

بنابراین گزارش، اولین جلسه خیریه حضرت ابوطالب بیمارستان آیت ا... کاشانی در فروردین ماه سال 1401 و با حضور رئیس محترم بیمارستان جناب آقای دکتر مجیدی نژاد و جناب آقای غفاری مدیر مرکز و اعضاء محترم خیریه حضرت ابوطالب برگزارگردید.