رفتن به محتوای اصلی
x

✅ تجدید شد
به اطلاع میرساند، آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند پزشکی بیمارستان آیت الله کاشانی، تجدید شد.
مرکز کاشانی در نظر دارد خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند پزشکی خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات دولت نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.