previous pauseresume next

گرامیداشت روز ایمنی بیمار در مرکز

۲۷ شهریورماه (مصادف با ۱۷ سپتامبر ) از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی ایمنی بیمار اعلام گردیده است.

شعار اصلی ایمنی بیمار در سال ۲۰۲۰ میلادی (ایمنی کارکنان خدمات سلامت) اعلام شده است این روز را به تمامی کارکنان خدمات رسان سلامت تبریک عرض می نماییم.

در این راستا به گزارش روابط عمومی مرکز جهت ارتقا ایمنی بیمار موارد ذیل اجرایی گردیده است.

 

 

 1. تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به استاندارهای ایمنی بیمار
 2. خودارزیابی استاندارهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 3. برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار در راستای کاهش خطای درمانی و ارتقای فرهنگ ایمنی بمار به صورت هفتگی و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 4. انجام بازدیدهای میدانی (با چک لیست) در بیمارستان به منظور اطمینان از دست یابی به استاندارهای ایمنی بیمار
 5. ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 6. راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار
 7. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 8. انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی براساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
 9. شرکت در جلسات و پی گیری اتفاقات تهدید کننده  ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع
 10. اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
 11. برگزاری دوره های اموزشی به منظور ارتقاء آگاهی کارکنان از استاندارهای ایمنی بیمار
 12. برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان جدید الورود
 13. تشکیل جلسات ماهیانه رابطین ایمنی با هدف آموزش و Learn and Share خطاهای رخ داده، به منظور ارتقائ ایمنی بیماران
 14. انجام FMEA در خصوص شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار