previous pauseresume next

مراسم تودیع و معارفه مدیر امورمالی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز روز چهارشنبه نهم خرداد ماه مراسم تودیع ومعارفه مدیر امور مالی مرکز با حضور ریاست، مدیریت و مسئولین محترم واحدها و با سخنرانی جناب آقای رضایت مدیر مالی دانشگاه برگزار گردید.

دراین مراسم از زحمات آقای محمد ارشادی مدیر مالی قبل تقدیر و تشکر و آقای سعید یوسفی به عنوان مدیر مالی جدید معرفی شدند.