previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش صرع

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی صرع روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ باهدف ایجاد خطوط ارتباطی بین مدیریت وکارکنان ، همکاری کارکنان درارتقای فعالیت های ایمنی بیمار، گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته وکاهش وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در این مرکز انجام گردید.در این بازدید ریاست محترم مرکز، معاون آموزشی، سوپروایزرآموزشی ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مسئولین روابط عمومی تجهیزات پزشکی و خدمات شرکت نمودند.

شایان ذکراست باتوجه به نتایج بازدید، جهت رفع نواقص شناسایی شده اقدامات لازم برنامه ریزی وبعمل آمد.