previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه با هدف ایجاد خطوط ارتباطی بین مدیریت وکارکنان ، همکاری کارکنان در ارتقای فعالیت های ایمنی بیمار،گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته وکاهش وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در این مرکز انجام گردید. در این بازدید ریاست محترم مرکز دکترهاشمی، معاون آموزشی، سوپروایزرآموزشی ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مسئولین روابط عمومی تجهیزات پزشکی و خدمات شرکت نمودند.

شایان ذکراست با توجه به نتایج بازدید، جهت رفع نواقص شناسایی شده اقدامات لازم برنامه ریزی وبعمل آمد.