previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی اعصاب روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۱ با هدف ایجاد خطوط ارتباطی بین مدیریت و کارکنان ، همکاری کارکنان در ارتقای فعالیت های ایمنی بیمار، گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته و کاهش وقوع اتفاقات ایمنی بیمار در این مرکزانجام گردید. در این بازدید ریاست محترم مرکز،  معاون آموزشی، سوپروایزر آموزشی ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مسئولین روابط عمومی تجهیزات پزشکی و خدمات شرکت نمودند. شایان ذکراست باتوجه به نتایج بازدید،  جهت رفع نواقص شناسایی شده اقدامات لازم برنامه ریزی و بعمل آمد.