previous pauseresume next

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار منطقه یک از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

به گزارش روابط عمومی مرکز چهارشنبه ۲۷ دیماه جناب آقای دکتر جوادی و آقای شریعتی نیا از شورای شهر به همراه مهندس صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و شهردار منطقه یک خانم مهندس شکرانی به اتفاق همراهان از فضاهای مرکز بازدید بعمل آوردند و جلسه ای با حضور معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آقای دکتریوسفی برگزارگردید.