previous pauseresume next

عنوان معاون آموزشی برتر در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دکتر مهرداد رقاع رسید

دکتر صبری رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ارسال لوح تقدیر، کسب عنوان معاون آموزشی برتر را به دکتر  مهرداد رقاع و مجموعه همکاران وی تبریک گفت.

دکتر محمدرضا صبری در بخشی از این تقدیر نامه آورده است:  به پاس زحمات ارزنده جنابعالی در معاونت موثر مرکز ، پیگیری پیاده سازی سیاست های دانشکده و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی دانش و فرهنگ سلامتی ، بر اساس یکی از زیباترین آموزه های گهربار معصوم : « من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق » ، بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از جنابعالی اعلام میدارم.