previous pauseresume next

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه جلسه ای با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر شیروان رستگار با عنوان کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای برگزار گردید.در این جلسه دبیر کمیته جناب آقای دکتر حسین سلیمانی گزارشی از جلسه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ارائه و راه حلهای اصلاحی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی پیشنهاد و بررسی گردید.