previous pauseresume next

بازدید معاون درمان دانشگاه ازمرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

دکتر شتابی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز دوشنبه ۳ آبان سال ۹۵ از  مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی به طور سرزده بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی ؛ پیرو بازدید های نظارتی معاونت درمان ، صبح روز دوشنبه دکتر شتابی با هیات همراه از اورژانس مرکز کاشانی بازدید بعمل آورد تا از تزدیک نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران را مورد بررسی قرار دهد

ایشان در این بازدید از پیشرفت کار در ساختمان توسعه اورژانس و همچنین از فعالیتها و خدمات ارائه شده بخش صرع نیز بازدید نمودند.