previous pauseresume next

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم چنگیز روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۶ به همراه معاونین محترم توسعه و درمان  و رییس دانشکده پزشکی از طرح  توسعه اورژانس و اتاق های عمل بازدید بعمل آوردند و جلسه ای پیرامون اتاق های عمل تشکیل گردید.