previous pauseresume next

ارتقاء سطح آموزشی با حضور معاونت آموزشی دانشگاه

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی، جلسه ای با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر احمد موحدیان عطار وهمراهان و همینطور رئیس محترم مرکز جناب آقای دکتر رستگاربه همراه مدیریت ، معاونتها و روئسای بخشهای مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی در خصوص ارتقاء سطح آموزشی در بیمارستان و همچنین طرح انتقادات و پیشنهادات در همین راستا، که طی دومرحله جلسه با اساتید مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی و سپس دستیاران و فراگیران انجام پذیرفت.